- Emeritus Pastor Cho'
  Sermon
- Senior Pastor Lee' Sermon
 
DATE
BODY
TITLE
TEXT
OUTLINE
2009-09-20
Exodus 17:8-13
O
2009-09-13
Luke 8:22-25
O
2009-09-06
1 Corinthians 1:9
O
2009-08-30
2 Corinthians 5:16-21
O
2009-08-23
1 Corinthians 1:21-31
O
2009-08-16
Romans 7:14-25
O
2009-08-09
Mark 11:22-24
O
2009-08-02
Luke 18:1
O
2009-07-26
1 Corinthians 13:13
O
2009-07-19
2 Kings 7:1-2
O
2009-07-12
Mark 10:46-52
O
2009-07-05
Matthew 11:28-30
O
2009-06-28
Galatians 6:7-9
O
2009-06-21
Deuteronomy 8:2-3
O
2009-06-14
Matthew 19:16-26
O
    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30